Změna výpočtu srážek při výkonu exekučního rozhodnutídovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu exekučního rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

S účinností od 1. 7. 2020, tedy poprvé za výplatní období červenec 2020 se splatností v srpnu 2020, jsou exekuční srážky vypočítány následovně:

 1. Základní částka, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu tří čtvrtin (dříve dvou třetin) součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "nezabavitelná částka") na osobu povinného, a jedné třetiny (dříve jedné čtvrtiny) nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.
 2. Na manžela povinného se započítává jedna třetina (dříve jedna čtvrtina) nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna třetina (dříve jedna čtvrtina) nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů.
 3. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Popsaná změna výpočtu se v závislosti na ujednaných podmínkách případného oddlužení (insolvence) promítne i do výpočtu insolvenčních srážek.

Vzhledem ke skutečnosti, že výpočet srážek má vliv na výši výsledné částky vyúčtování mezd zaměstnanců v exekuci nebo insolvenci, doporučujeme tuto skutečnost se zaměstnanci, jichž se daná změna může týkat, dále komunikovat.


Koronavirus - antivirus C


dovolujeme informovat o programu na podporu zaměstnanosti Antivirus C vyhlášeného Ministerstvem práce a socálních věcí České republiky.

Předmětem programu je prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Podmínky jsou následující:
(1) Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže
a) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,
b) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
c) úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
d) odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném,
e) za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 na zaměstnanost v České republice.

(2) Nárok na prominutí pojistného nemá
a) zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce,
b) poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 v roce 2020,
c) zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem
1. České republiky,
2.  jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

Vyměřovací základ se nesnižuje o:
- částku, která převyšuje 1,5násobek průměrné mzdy, vyměřovacího základu zaměstnavatele se snižuje jen o tu část vyměřovacího základu zaměstnance, která nepřevyšuje 1,5násobek průměrné mzdy; 
- o vyměřovací základ zaměstnance, jemuž byla dána zaměstnavatelem výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce

Podmínky prominutí pojistného se posuzují samostatně za každý kalendářní měsíc. Snížení se vztahuje na mzdy za měsíce červen, červenec a srpen. Snížení nelze uplatnit zpětně.


Koronavirus - nájemné


 

počínaje dnešním je dnem je možné žádat o dotaci v rámci programu COVID – Nájemné, jejímž účelem je částečně uhradit nájemné za rozhodné období za provozovnu nebo její část, v níž byl na základě přijatých mimořádných opatření podnikatelům zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.

V následujících bodech si dovolujeme uvést pár klíčových informací, na základě kterých je možné si vytvořit představu, zda se dotace vztahuje i na Vaše podnikání:

 • Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon - viz. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#p17), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, které podnikatelské subjekty užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření Vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.
 • Oprávněný žadatel
  4.1. Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:
  a) Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
  Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
  b) Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 13. března 2020.
  c) V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
  d) Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.
  e) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 12. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí).
 • Podmínky pro poskytnutí podpory jsou:
  a) poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného (celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, a to ve výši před slevou poskytnutou pronajímatelem vztahující se pouze na prostor provozovny). Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu, nebo rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku jako pronajímatele, vždy však před podáním žádosti o podporu.
  b) uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.
 • Žádosti lze podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020.
 • Žádost vyplní žadatel přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO zde. Náležitosti žádosti naleznete v příloženém dokumentu Výzva_COVID-Najemné.pdf na straně 7 v článku 10.
 • Pro registraci v Systému AIS MPO potřebuje žadatel funkční e-mailovou schránku a eIdentitu (NIA).
  V souvislosti s tímto bodem si dovolujeme uvést, že registrace uživatelů, kteří budou do Systému vstupovat nikoliv jako žadatelé, avšak pouze jako zprostředkovatelé (např. zplnomocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti) neprobíhá přímo. Tito zprostředkovatelé mohou být zaregistrováni pouze již registrovaným žadatelem o podporu - tedy Vámi.

  Případným zplnomocněním zástupce, tedy i účetní kanceláře, nedochází ke zjednodušení procesu nebo elimininaci nutnosti zřídit si eIdentitu. Jedná se pouze o další krok v procesu, který administraci žádosti rozšiřuje.

Výčet a interpretace informací není v tomto e-mailu zcela vyčerpávající, aby nedocházelo k přehlcení informacemi a ztrátě přehledu v obsahu. Pro jakékoliv bližší informace využijte přiložené oficiální soubory programu, webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR MPO nebo se na nás neváhejte obrátit.


Koronavirus - ošetřovné OSVČ


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podpůrný program analogický k dávce vyplácené zaměstnancům při ošetřování člena rodiny. Cílem je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice.

Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.


Výše dotace: 424 Kč/den

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Zpracování podkladů pro podání žádosti probíhá elektronickou formou na https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/.

Akontado, s.r.o. nedisponuje plnou mocí k zastupování ve vztahu k Ministerstvu průmyslu a obchodu, z tohoto důvodu Vám můžeme pomoci podklady připravit k odeslání Vaší datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, nikoliv však žádost za Vás podat.

Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 •  originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,obálka musí být označena „fpmpo20“. 

Koronavirus - program Antivirus


 

v návaznosti na vydaný Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus, který naleznete v příloze této zprávy, si dovolujeme uvést dosud zveřejněné informace k možnosti kompenzace vyplacených mzdových prostředků.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz, karanténa), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Běh programu

 • Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2020
 • Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020
 • Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.


Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:
 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce, tedy i v případě omezení nebo přerušení provozu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s virovou pandemií rozlišuje mezi překážkami na straně zaměstnance a zaměstnavatele a neznevýhodňuje zaměstnance.
 • Kompenzace se vztahuje na mzdu zaměstnance, který nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen);
 • Vztahuje se na zaměstnavatele ve mzdové sféře (nejedná se tedy o státní zaměstnance), u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru (nevztahuje se na na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti), který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů. V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody - o kompenzace je tak možné žádat teprve až poté, co jsou mzdy zpracovány, vyplaceny a uhrazeny všechny odvody (zejména pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) - tedy až v průběhu dubna v závislosti na termínu výplaty mzdy;
 • Zaměstnanci nenáleží jiná náhrada mzdy - ošetřování člena rodiny, nemocenské, náhrada při karanténě atd.

Bezdlužnost
Stávající právní úprava poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, kam náleží i Program Antivirus, omezuje v § 118 odst. 3 ZoZ poskytnutí příspěvku pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku. (je možné, že tato podmínka bude zmírněna nebo odstraněna - v současné době je však v platnosti).


Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A:
 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 • Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
Podání žádosti
Prostřednictvím webové aplikace https://antivirus.mpsv.cz/. Při zpracování a administraci žádostí Vám budeme v maximální možné míře nápomocni. Postup budeme s každým z Vás řešit individuálně v závislosti na termínu výplaty mezd, možnosti elektronické komunikace a charakteru ovlivnění Vašeho podnikání.
   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2020 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.