Koronavirus - ošetřovné OSVČ


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podpůrný program analogický k dávce vyplácené zaměstnancům při ošetřování člena rodiny. Cílem je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice.

Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.


Výše dotace: 424 Kč/den

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Zpracování podkladů pro podání žádosti probíhá elektronickou formou na https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/.

Akontado, s.r.o. nedisponuje plnou mocí k zastupování ve vztahu k Ministerstvu průmyslu a obchodu, z tohoto důvodu Vám můžeme pomoci podklady připravit k odeslání Vaší datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, nikoliv však žádost za Vás podat.

Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 •  originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,obálka musí být označena „fpmpo20“. 

Koronavirus - program Antivirus


 

v návaznosti na vydaný Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus, který naleznete v příloze této zprávy, si dovolujeme uvést dosud zveřejněné informace k možnosti kompenzace vyplacených mzdových prostředků.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz, karanténa), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Běh programu

 • Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2020
 • Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020
 • Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.


Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:
 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce, tedy i v případě omezení nebo přerušení provozu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s virovou pandemií rozlišuje mezi překážkami na straně zaměstnance a zaměstnavatele a neznevýhodňuje zaměstnance.
 • Kompenzace se vztahuje na mzdu zaměstnance, který nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen);
 • Vztahuje se na zaměstnavatele ve mzdové sféře (nejedná se tedy o státní zaměstnance), u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru (nevztahuje se na na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti), který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů. V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody - o kompenzace je tak možné žádat teprve až poté, co jsou mzdy zpracovány, vyplaceny a uhrazeny všechny odvody (zejména pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) - tedy až v průběhu dubna v závislosti na termínu výplaty mzdy;
 • Zaměstnanci nenáleží jiná náhrada mzdy - ošetřování člena rodiny, nemocenské, náhrada při karanténě atd.

Bezdlužnost
Stávající právní úprava poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, kam náleží i Program Antivirus, omezuje v § 118 odst. 3 ZoZ poskytnutí příspěvku pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku. (je možné, že tato podmínka bude zmírněna nebo odstraněna - v současné době je však v platnosti).


Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A:
 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 • Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
Podání žádosti
Prostřednictvím webové aplikace https://antivirus.mpsv.cz/. Při zpracování a administraci žádostí Vám budeme v maximální možné míře nápomocni. Postup budeme s každým z Vás řešit individuálně v závislosti na termínu výplaty mezd, možnosti elektronické komunikace a charakteru ovlivnění Vašeho podnikání.

Koronavirus - ošetřovné pokyny pro zaměstnavatele


 

a začátku péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) Vám Váš zaměstnanec doručí vyplněný formlář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Zkontrolujte, že zaměstnanec vyplnil oddíl "B" žádosti a podepsal. Formulář doručte v elektronické formě e-mailem. Do formuláře není třeba nic doplňovat.

V dalším postupu v průběhu trvání uzavření školského zařízení Vám zaměstnanec na začátku každého měsíce doručí Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení za předchozí měsíc trvání uzavřen výchovného zařízení. Zkontrolujte, zda zaměstnanec výkaz podepsal a výkaz doručte v elektronické formě e-mailem.

Z Vaší strany vyplníte příložený tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ dle návodu taktéž v příloze.

Vyplnit je nezbytné zejména zda:

- za uplynulý měsíc, ve kterém zaměstnanec pečoval o dítě, měl vykonávat zaměstnání nebo měl plánovány směny, a vyznačíte dny, na které připadal nebo měl připadat výkon práce - nestačí pouze vyplnit, že zaměstnanec měl v průběhu měsíce vykonávat zaměstnání/plánované směny. Je nutné vyznačit konkrétní dny, ve kterých měl pracovat a ve kterých pracoval;

- v případě, že došlo z rozhodnutí státních orgánů k zákazu vstupu veřejnosti do prostor, kde jsou poskytovány služby, tj. došlo v důsledku k faktickému přerušení provozu, není nezbytné přidělovat práci v rámci směnného provozu, zaměstnancům by mohla být přidělována práce v běžné pracovní době např. mezi 7.30 a 16 hod pevně, což lze v této podobě uvádět do formuláře "Záznamy zaměstnavatele" -  v tomto případě je třeba mít na vědomí, že uzavření provozu v důsledku zákazu vstupu veřejnosti je překážkou na straně zaměstnavatele a zaměstnavatel je tedy i nadále povinnen zaměstnanci přidělovat práci;

- za uplynulý měsíc, ve kterém zaměstnanec pečoval o dítě,  vykonával zaměstnání, ve kterých dnech;

- v daném měsíci odpracoval všechny naplánované směny.

Vysvětlení:  Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, ale nelze jej vyplácet, jestliže by mělo náležet pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec pracovat neměl. Tato situace může nastat v případě, že zaměstnanec měl např. celý  měsíc  volno,  tj.  neměl  zaměstnání  vůbec vykonávat,  nebo  v situaci,  kdy  odpracoval  všechny plánované směny v měsíci (tedy např. pokud má zaměstnanec rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku a ve  všechny dny pracoval, ošetřovné jen za soboty a neděle nenáleží). Zaměstnanci však mohou mít výkon práce v měsíci rozvržený různě, proto je nutné tuto část pečlivě vyplnit, hodnocení podmínek nároku na ošetřovné náleží OSSZ.

Pro zaměstnavatele je nejdůležitější správně vyplnit údaje o rozvrhu doby výkonu zaměstnání či plánu směn na období, ve kterém zaměstnanec pečoval o dítě. V případě standardní týdenní pracovní doby od pondělí do pátku problémy nastávat zpravidla nebudou, situace u směnného provozu či nerovnoměrně rozložené pracovní doby však pochopitelně bude mít  svá úskalí. V takovém případě zaměstnavatel, i když reálně směny pro zaměstnance nenaplánuje, uvede rozvrh směn, jaký by daný zaměstnanec měl, pokud by o dítě nepečoval a byl přítomen v zaměstnání. Lze vycházet i ze situace, že zaměstnavatel musí zaměstnance pečujícího o dítě nahradit při výkonu práce jiným zaměstnancem či zaměstnanci, a dny, kdy nasazuje tyto zaměstnance, uvede jako dobu plánované směny

Tiskopis je možné i vyplnit na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz-zz . Tiskopis nám pošlete v podstatě v jakémkoliv možném formátu na výše uvedené kontaktní e-maily. Není potřeba dokument podepisovat. Ověření zajistníme my.


Koronavirus - ošetřovné pokyny pro zaměstnance


 

Na začátku péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) je potřeba doručit zaměstnavateli vyplněný formlář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tento formulář vystaví zaměstnanci škola nebo jiné výchovné zařízení, které zároveň vyplní oddíl A. Zaměstnanec vyplní oddíl B. dle návodu v příloze, podepíše, naskenuje (nebo vyfotí) a pošle svému zaměstnavateli e-mailem. Není-li možné formulář naskenovat nebo vyfotit, je nutné jej poslat zaměstnavateli poštou nebo doručit osobně. Elektronická forma je vždy upřednostňována.

Další postup v průběhu trvání uzavření školského zařízení:

 1. Po dobu trvání uzavření výchovného zařízení (školy) je vždy po konci každého kalendářního měsíce potřeba vyplnit Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, který je přiložen nebo elektronicky na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz (elektronicky vyplněný formulář je potřeba po vyplnění vytisknout). Obrazový návod na vyplnění je v příloze.
 2. Připravený formulář je potřeba podepsat a naskenovat nebo vyfotit a poslat e-mailem zaměstnavateli. Není-li možné Výkaz naskenovat nebo vyfotit, je nutné jej poslat zaměstnavateli poštou nebo doručit osobně. Elektronická forma je vždy upřednostňována.
 3. Před odesláním se přesvědčte, že je sken nebo fotka čitelný a že jste nezapomněli podpis!

Koronavirus - zálohy


 

v návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 134/2020 a zákona č. 136/2020 si Vás tímto dovolujeme informovat o přechodných změnách platných pro platby záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.


Zdravotní pojištění

- Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020 ve výši minimálního pojistného (pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu).

- Částka pojistného za každý měsíc převyšující minimální pojistné (rozdíl mezi celkovou zálohou na pojistné na zdravotní pojištění a minimálním pojistným) je splatná beze změny. Pojistné za součet těchto částek v období březen až srpen 2020 však lze zaplatit sourhnně formou doplatku pojistného do 8 dní od podání přehledu za rok 2020, tedy za běžných okolností v roce 2021.

- Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

- Pojistné se v tomto období snižuje za každý měsíc o částku minimální měsíční zálohy, což bude zohledněno v podání přehledu za rok 2020, tedy za běžných okolností při podání v roce 2021.

Sociální zabezpečení

- Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha na pojistné“) za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020.

- Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

- Pojistné se v tomto období snižuje za každý měsíc, kdy je podnikatelská činnost vykonávána, o částku minimální měsíční zálohy, což bude zohledněno v podání přehledu za rok 2020, tedy za běžných okolností při podání v roce 2021.

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2020 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.