Koronavir čerpání dávek


v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 133/2020, došlo ke změnám v nároku na čerpání dávky při ošetřování člena rodiny v důsledku zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách:

- zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě, které nedovršilo 13 let věku nebo nezaopatřeného dítěte závislého na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, má nárok na ošetřovné, jestliže

- důvodem pro vznik nároku na čerpání dávky je uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události a z rozhodnutí zřizovatele zařízení o uzavření tohoto zařízení, pokud bylo učiněno v přímé souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii;

- podpůrčí doba se u ošetřovného prodlužuje nad rámec stávajícího zákonného opatření o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii;

- podpůrčí doba se prodlužuje i v případě, že podpůrčí doba příjemce dávky uplynula přede dnem nabytí účinnosti zákona;

- v rámci podpůrčí doby je možné vystřádání, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu;

- podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče;

- ošetřovné se vyplácí ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den péče.


Žádost o dávku:

- Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola) nebo zařízení určené pro péči o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. - předává se pouze na začátku péče.

- Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce vyplnit zvláštní tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - tiskopis lze vyplnit elektronicky a je ke stažení zde. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ.

- Pokud se při poskytování péče zaměstnanec střídal s jinou osobou, uvádí tuto skutečnost v tiskopise a uvádí i dny, ve kterých poskytovala péči tato střídající osoba. Střídající osoba však uplatňuje nárok na dávku samostatně, stejným postupem, ale sama za sebe.


Nároky podle tohoto zákona vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii.

V případě dotazů k této i jiné problematice Vám zůstáváme i nadále k dispozici.
 

 


Koronavir zákonné úpravyv návaznosti na přísliby Vlády ČR k podpoře podnikání a zaměstnanosti v době krize v souvislosti s opatřeními proti šíření Koronaviru a době po ní následující byly v legislativním procesu schváleny zákonné úpravy týkající se následujících oblastí:
 
Daně
 1. Přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení.
 2. Koronavirus je nově důvodem k posečkání úhrady daně (např. DPH) a prominutí sankcí z prodlení i správních poplatků.
 3. Pozastavení povinnosti elektronické evidence tržeb ve 3. a 4. vlně po dobu tří měsíců od ukončení nouzového stavu.
 4. Zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.
Zaměstnanost
 1. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky na mzdy a platy.
 2. Bude umožněno čerpat Ošetřovné člena rodiny zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.
 3. Ošetřovné člena rodiny bude výjimečně dostupné i pro OSVČ.
 4. Za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy odvodů na sociálním a zdravotním pojištění za 6 měsíců.

Financování
 1. Bezúročné úvěry od ČMZRB a komerčních bank se zárukou ČMZRB.
Obsahem zákonných opatření se v současné době intenzivně zabýváme, abychom Vám mohli přinést konkrétní informace a sdělit, jak v návaznosti na ně postupovat. O jednotlivých opatřeních Vás tak budeme podrobně informovat v brzké době.
Doufám, že Vám tímto pomůžeme překonat složitou situaci, ve které se momentálně všichni nacházíme. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.
 

 


Koronavir COVID-19


Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 jsme se všichni dostali do situace, která je pro všechny z nás nová a nemáme s ní získané zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme si dovolili pro Vás zpracovat rešerši rozhodnutí státních orgánů a zákonů, které mají vliv na to, jak se s danou situací vyrovnat. Shrnutí s případnými našimi komentáři naleznete v následujících odstavcích rozdělených podle jednotlivých situací a případů, ke kterým v pracovněprávním vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel může dojít.

I. Onemocnění koronavirem, karanténa

 1. U zaměstnance je zjištěn a potvrzen koronavirus - situace shodná s běžnou nemocí (dočasná pracovní neschopnost), o dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy (hradí zaměstnavatel), od 15. dne dostává zaměstnanec od OSSZ nemocenskou dávku.
 2. U zaměstnance byla nařízena karanténa ošetřujícím lékařem nebo hygienikem - situace procesně podobná s dočasnou pracovní neschopností, výše dávky je shodná s dočasnou pracovní neschopností, dobrovolná karanténa bez nařízení ošetřujícím lékařem nebo hygienikem nezakládá nárok na náhradu mzdy ani nemocenskou dávku.
 3. Zaměstnanec se setkal s osobou nakaženou koronavirem/podezřením na nakažení koronavirem - zaměstnanec by o této skutečnosti měl sám informovat svého ošetřujícího lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, a to i v případě, že ke kontaktu došlo v zaměstnání (kontakt se zákazníkem nebo jiným zaměstnancem). O dalším postupu rozhoduje ošetřující lékař nebo hygienik dle bodu 1. nebo 2. Nepřihlásí-li se zaměstnanec ošetřujícímu lékaři nebo krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici s podnětem.
 4. Nařízení přerušení provozu ze strany zaměstnavatele (preventivní/dobrovolná karanténa) - jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, tzv. jinou překážku vpráci na straně zaměstnavatele ve smyslu §208 zákoníku práce. Po dobu trvání jiné překážky v práci náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.
 5. Zaměstnanec se vrátil ze země, kde byl zjištěn koronavirus -  Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit karanténu, toto rozhodnutí náleží ošetřujícímu lékaři nebo hygienikovi. Nepřihlásí-li se zaměstnanec ošetřujícímu lékaři nebo krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici s podnětem.
 6. Dohoda zaměstnavatele a zaměstnance - bez ohledu na důvody se může zaměstnavatel dohodnout se zaměstnancem na určitých opatřeních vedoucích k ochraně zdraví. Umožňuje-li to povaha práce a pracovní smlouva nebo zvláštní dohoda, lze se domluvit na dočasném výkonu práce z domu. Nebude-li však zaměstnanci práce přidělována, jde o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Další možností je čerpání dovolené, nicméně zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit s okamžitou platností, aby čerpal dovolenou, jelikož určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Pozn. Výše náhrady mzdy hrazené zaměstnavatelem po dobu dočasné pracovní neschopnosti je vypočtena jako 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.


II. Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovně, uzavření provozu, zákaz provozu

Na základě usnesení Vlády ČR se od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin:

 1. uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.
 2. Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.
 3. Zákazuje se zároveň provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv na výkon podnikatelské činnosti

 • Dle závazného vyjádření Ministerstva práce a sociálních věci se jedná ve všech případech stanovených výše uvedeným usnesením Vlády ČR o překážku v práci na straně zaměstnavatele, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, tzv. jinou překážku vpráci na straně zaměstnavatele ve smyslu §208 zákoníku práce. Po dobu trvání jiné překážky v práci náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.
 • Usnesení vlády automaticky nevede k uzavření provozovny výše uvedených služeb, ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé, což znamená, že v některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod.
 • Určuje-li (nařizuje-li) zaměstnavatel čerpání dovolené, je zaměstnavatel povinen toto písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.  Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. odst. (1) § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce


III. Ošetřování člena rodiny - onemocnění koronavirem, uzavření školského/dětského zařízení

 • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem). Ošetřovné zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.
 • Dávku vyplácí OSSZ - výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • Nárok na dávku se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař. Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Tím je podaná žádost o ošetřovné.
 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, který může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
 • Zaměstnanci nevzniká nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče, a nemůže tak o dítě pečovat.


Věříme, že i přes značný rozsah této zprávy a tedy i nutnost věnovat jejímu čtení určitý čas, se jedná o užitečné shrnutí, které ve Vašem pracovním životě využijete.

 


eNeschopenka


 eNeschopenka je zde a je povinná. Jako zaměstnavatel ji používat musíte. Co to znamená? Registrace, pravidelná kontrola ePortálu České správy sociální zabezpečení (ČSSZ), hlídání termínů odesílání povinných tiskopisů, vlastní evidence práce neschopných zaměstnanců. Svěřte všechny tyto starosti a práci týmu Akontado, s.r.o.

Prvním dnem roku 2020 byl spuštěn provoz povinného systému eNeschopenky, který procesně přináší zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Komunikace probíhá výhradně elektronicky a posouvá zpracování mezd o další kousek do doby elektronické.

Spuštění systému eNeschopenky skutečně díky výraznému zvýšení elektronizace evidence dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců přináší zjednodušení procesu a možnost automatizace výměny dat a zpracování podání. Nicméně v této souvislosti přináší novinky a přenos povinností mezi jednotlivými subjekty. Zaměstnanec má sice i nadále povinnost informovat svého zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nedodává však již jako dříve žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenku. Údaje o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nebo souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců bude mít zaměstnavatel až po přihlášení do ePortálu ČSSZ pomocí systému datových schránek nebo prostřednictvím některého z prostředků v rámci Národní identitní autority (NIA).


V dalším sledu máte jako zaměstnavatel povinnost:

 • po 14 dnech trvání neschopnosti zaslat ČSSZ v elektronické formě přílohu k žádosti o dávku, tedy ověřenou datovou schránkou nebo nebo prostředkem NIA,
 • při skončení dočasné pracovní neschopnosti zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Akontado, s.r.o. disponuje společně s datovou schránkou i ověřeným elektronickým podpisem, díky kterým může s příslušnými orgány komunikovat elektronicky včetně automatizované výměny dat. Veškerá komunikace tak probíhá na pozadí zcela automaticky pouze prostřednictvím výměny dat s naším účetním programem, který v případě založení nové pracovní neschopnosti nebo ukončení stávající automaticky o této skutečnosti informuje e-mailem. Díky tomuto technickému zázemí nabízíme našim klientům výrazné zjednodušení agendy mzdového účetnictví a personalistiky a tím významnou úsporu času.

Na základě plné moci udělené naší společnosti Akontado, s.r.o. zastupujeme naše klienty jako zaměstnavatele ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení pro komunikaci s eNeschopenkou, čímž získávají mnoho výhod:

 • není třeba si zřizovat datovou schránku ani identifikační prostředky NIA,
 • kontrolu nových zadání v eNeschopence provádíme my a náš klient dostává vyrozumění o zahájení nebo ukončení pracovní neschopnosti e-mailem,
 • termín pro podání přílohy k žádosti o dávku hlídáme my a tiskopis obsahující všechny náležitosti odesíláme automaticky,
 • při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance automaticky bez účasti našeho klienta informujeme ČSSZ a zasíláme požadované údaje,
 • v rámci doplňkových služeb nabízíme reporting na míru dle přání klienta.

V případě zájmu Vám rádi sdělíme celkový rozsah námi nabízených služeb a připravíme cenovou nabídku. Neváhejte se proto na nás obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 


Kontrolní hlášení


 Jste dostatečně připraveni na kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty?

S účinností od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zahrnuje vznik hned několika nových povinností pro plátce DPH jak z řad právnických osob, tak i fyzických osob podnikatelů. Za nejvýznamnější považuji jakýsi předvoj k v současné době projednávané elektronické evidenci tržeb povinnost podávat kontrolní hlášení. Zákon spolu se zavedením této povinnosti nezapomněl ani na sankce za jejich neplnění. Řada zavedených sankcí je automatická bez možnosti jejich prominutí nebo snížení správcem daně. A jejich výše je vpravdě vysoká. Spolu s nastavenými termíny může mít i jedno malé pochybení zcela fatální následky na Vaše další podnikání. Zákon nerozlišuje závažnost pochybení, ani otázku, zda se jednalo o pochybení jednotlivce fyzické osoby podnikatele, či zástupce nadnárodní korporace. Prověřte si proto s námi, zda jste o této nové povinnosti dostatečně informování a věnujte pár minut tomuto článku.


Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty je samostatné daňové podání, které doplňuje standardní přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnné hlášení. Kontrolní hlášení svým rozsahem zahrnuje i údaje dříve předávané na finanční správu podáním „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“, které tímto jako samostatné podání zaniká.

Povinnost podat kontrolní hlášení mají plátci DPH, kteří:

-          uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijali úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

-          přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytli úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

-          ve zvláštním režimu pro investiční zlato:

 • přijali zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5[1],
 • uskutečnili dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c)[2],
 • investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7[3].

Kontrolní hlášení k DPH se, stejně jako od 1. 1. 2016 i ostatní podání týkající se DPH, podává výhradně elektronicky ve formátu .xml ve struktuře stanovené finanční správou. Tento formát je generován mnohými účetními systémy a lze jej odeslat prostřednictvím datové schránky na adresu datové schránky podatelny zveřejněnou správcem daně. Druhou formou podání, pravděpodobně častější pro subjekty vedoucí daňovou evidenci, je zpracování kontrolního hlášení v daňovém portálu finanční správy. Jeho prostřednictvím můžete kontrolní hlášení bez nutnosti papírového zpracování odevzdat na příslušný finanční úřad ověřením přihlášením do datové schránky. Nemáte-li zřízenu datovou schránku, odevzdává se zpracované hlášení také prostřednictvím daňového portálu, ale jeho odevzdání se ověřuje tištěným dokumentem. Po odeslání elektronického hlášení je nutné vytisknout potvrzení obsahující jedinečnou datovou větu, které je nutné podepsat a do 5 dni doručit na příslušný finanční úřad.

V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně do jednotlivých záložek podle plnění, ze kterého povinnost podat kontrolní hlášení vyplývá. Nutno doplnit, že pro identifikaci jednotlivých záložek v daňovém portálu se zřejmě neobejdete bez zákona o DPH. Záložky jsou identifikovány odkazem na příslušnou pasáž zákona bez možnosti zobrazení jejich znění. Budete-li tedy v případě nejasností při zařazení uskutečněného plnění potřebovat znění příslušné pasáže zákona, budete si ji muset nalistovat samostatně. Obdobně bych si dovolil vytknout i popis sloupců určených pro zadání základů pro jednotlivé sazby DPH a jejich výše. Sloupce jsou popsány pouze neurčitým číselným označením bez návaznosti na procentuální výši příslušné sazby DPH nebo slovní označení dle zákona. Upřesnění získáte teprve až zobrazením pozice nápovědy pro každý jednotlivý nadpis.

V případech uskutečnění zdanitelných plnění mimo zvláštní režimy, je hlášení rozděleno vždy do dvou záložek pro uskutečněná a přijatá plnění. V prvním případe se jedná o plnění s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a opravná hlášení, kde je nutné veškeré doklady k uskutečněným plněním identifikovat jednotlivě. V druhém případě se jedná o souhrnné údaje za plnění s hodnotou do 10.000,- Kč a bez nutnosti vystavit daňový doklad.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, za který je hlášení podáváno. Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. V případě, že není kontrolní hlášení podáno včas, udělí finanční úřad automaticky pokutu 10.000,- a vyzve plátce k podání hlášení v náhradní lhůtě 5 dní od výzvy. V případě podání hlášení až po náhradní lhůtě stanovené finančním úřadem, činí pokuta 50.000,- Kč. V závažných případech může finanční úřad pokutu navýšit až o dalších 500.000,- Kč.

Samostatným případem je výzva finančního úřadu k doplnění nebo upřesnění údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a to v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti. Plátce je v takovém případě povinen do 5 dnů od oznámení výzvy údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení. V tomto a předchozím případě je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o dny kalendářní, nikoliv pracovní. Do běhu stanovené lhůty se tak počítají i dny pracovního volna a svátky. Za nedodržení náhradní lhůty je plátci automaticky udělena pokuta 30.000,- Kč.

Finanční úřad doručuje výzvu související s kontrolním hlášením vždy elektronicky. Má-li plátce zřízenu datovou schránku, tak jejím prostřednictvím, v opačném případě na elektronickou adresu uvedenou v hlášení. Pro datovou schránku platí standardní podmínky doručování. V případě elektronické adresy se však výzva považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Výzva je tedy považována za doručenou bez ohledu na to, zda byla plátcem skutečně přijata. Plátce nemající datovou schránku by tak měl důsledně dbát na správné uvedení elektronické adresy v hlášení, na funkčnost poštovní schránky a hlavně si poštu pravidelně vybírat.

Souhrnem lze konstatovat, že povinnost podávat kontrolní hlášení zahrnuje pro plátce daně z přidané hodnoty mnoho nových povinností, které však s trochou dobré přípravy a pečlivě vedenou daňovou evidencí nebo účetnictvím lze úspěšně zvládnout. Pokud se Vám však i přes zpracovaný souhrn zdá problematika kontrolního hlášení příliš složitá, neváhejte kontaktovat pracovníky Akontado, s.r.o., kteří Vám v rámci poskytovaných služeb zajistí nejen vlastní zpracování daňové evidence nebo účetnictví, ale i veškerá podání elektronickou cestou, správu datové schránky nebo kontaktní elektronickou adresu pro komunikaci s finanční správou.

31. 1. 2016, Bc. Petr Jelínek, specialista účetních služeb Akontado, s.r.o.


[1]              zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 (Zvláštní režim pro investiční zlato) odst. 5: U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 3 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 4.

[2]              zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 (Zvláštní režim pro investiční zlato) odst. 6: Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši:

                a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 4 5,

                b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

                c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

[3]              zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 (Zvláštní režim pro investiční zlato) odst. 7: Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

 

 

 

   

Daňové termíny


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/akontado.cz/www.akontado.cz/modules/mod_iccalendar/helper.php on line 497

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/akontado.cz/www.akontado.cz/modules/mod_iccalendar/helper.php on line 637
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

Facebook Log 48Myspace Log 48Twitter Log 48Linkedin Log 48Youtube Log 48Rss Log 48Googleplus Log 48
   
Copyright © 2020 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika
Katalog firem - Firmy PrahaKatalog odkazů Alfa-Elchron

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.