Kontrolní hlášení


 Jste dostatečně připraveni na kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty?

S účinností od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zahrnuje vznik hned několika nových povinností pro plátce DPH jak z řad právnických osob, tak i fyzických osob podnikatelů. Za nejvýznamnější považuji jakýsi předvoj k v současné době projednávané elektronické evidenci tržeb povinnost podávat kontrolní hlášení. Zákon spolu se zavedením této povinnosti nezapomněl ani na sankce za jejich neplnění. Řada zavedených sankcí je automatická bez možnosti jejich prominutí nebo snížení správcem daně. A jejich výše je vpravdě vysoká. Spolu s nastavenými termíny může mít i jedno malé pochybení zcela fatální následky na Vaše další podnikání. Zákon nerozlišuje závažnost pochybení, ani otázku, zda se jednalo o pochybení jednotlivce fyzické osoby podnikatele, či zástupce nadnárodní korporace. Prověřte si proto s námi, zda jste o této nové povinnosti dostatečně informování a věnujte pár minut tomuto článku.


Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty je samostatné daňové podání, které doplňuje standardní přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnné hlášení. Kontrolní hlášení svým rozsahem zahrnuje i údaje dříve předávané na finanční správu podáním „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“, které tímto jako samostatné podání zaniká.

Povinnost podat kontrolní hlášení mají plátci DPH, kteří:

-          uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijali úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

-          přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytli úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

-          ve zvláštním režimu pro investiční zlato:

  • přijali zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5[1],
  • uskutečnili dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c)[2],
  • investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7[3].

Kontrolní hlášení k DPH se, stejně jako od 1. 1. 2016 i ostatní podání týkající se DPH, podává výhradně elektronicky ve formátu .xml ve struktuře stanovené finanční správou. Tento formát je generován mnohými účetními systémy a lze jej odeslat prostřednictvím datové schránky na adresu datové schránky podatelny zveřejněnou správcem daně. Druhou formou podání, pravděpodobně častější pro subjekty vedoucí daňovou evidenci, je zpracování kontrolního hlášení v daňovém portálu finanční správy. Jeho prostřednictvím můžete kontrolní hlášení bez nutnosti papírového zpracování odevzdat na příslušný finanční úřad ověřením přihlášením do datové schránky. Nemáte-li zřízenu datovou schránku, odevzdává se zpracované hlášení také prostřednictvím daňového portálu, ale jeho odevzdání se ověřuje tištěným dokumentem. Po odeslání elektronického hlášení je nutné vytisknout potvrzení obsahující jedinečnou datovou větu, které je nutné podepsat a do 5 dni doručit na příslušný finanční úřad.

V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně do jednotlivých záložek podle plnění, ze kterého povinnost podat kontrolní hlášení vyplývá. Nutno doplnit, že pro identifikaci jednotlivých záložek v daňovém portálu se zřejmě neobejdete bez zákona o DPH. Záložky jsou identifikovány odkazem na příslušnou pasáž zákona bez možnosti zobrazení jejich znění. Budete-li tedy v případě nejasností při zařazení uskutečněného plnění potřebovat znění příslušné pasáže zákona, budete si ji muset nalistovat samostatně. Obdobně bych si dovolil vytknout i popis sloupců určených pro zadání základů pro jednotlivé sazby DPH a jejich výše. Sloupce jsou popsány pouze neurčitým číselným označením bez návaznosti na procentuální výši příslušné sazby DPH nebo slovní označení dle zákona. Upřesnění získáte teprve až zobrazením pozice nápovědy pro každý jednotlivý nadpis.

V případech uskutečnění zdanitelných plnění mimo zvláštní režimy, je hlášení rozděleno vždy do dvou záložek pro uskutečněná a přijatá plnění. V prvním případe se jedná o plnění s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a opravná hlášení, kde je nutné veškeré doklady k uskutečněným plněním identifikovat jednotlivě. V druhém případě se jedná o souhrnné údaje za plnění s hodnotou do 10.000,- Kč a bez nutnosti vystavit daňový doklad.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, za který je hlášení podáváno. Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. V případě, že není kontrolní hlášení podáno včas, udělí finanční úřad automaticky pokutu 10.000,- a vyzve plátce k podání hlášení v náhradní lhůtě 5 dní od výzvy. V případě podání hlášení až po náhradní lhůtě stanovené finančním úřadem, činí pokuta 50.000,- Kč. V závažných případech může finanční úřad pokutu navýšit až o dalších 500.000,- Kč.

Samostatným případem je výzva finančního úřadu k doplnění nebo upřesnění údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a to v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti. Plátce je v takovém případě povinen do 5 dnů od oznámení výzvy údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení. V tomto a předchozím případě je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o dny kalendářní, nikoliv pracovní. Do běhu stanovené lhůty se tak počítají i dny pracovního volna a svátky. Za nedodržení náhradní lhůty je plátci automaticky udělena pokuta 30.000,- Kč.

Finanční úřad doručuje výzvu související s kontrolním hlášením vždy elektronicky. Má-li plátce zřízenu datovou schránku, tak jejím prostřednictvím, v opačném případě na elektronickou adresu uvedenou v hlášení. Pro datovou schránku platí standardní podmínky doručování. V případě elektronické adresy se však výzva považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Výzva je tedy považována za doručenou bez ohledu na to, zda byla plátcem skutečně přijata. Plátce nemající datovou schránku by tak měl důsledně dbát na správné uvedení elektronické adresy v hlášení, na funkčnost poštovní schránky a hlavně si poštu pravidelně vybírat.

Souhrnem lze konstatovat, že povinnost podávat kontrolní hlášení zahrnuje pro plátce daně z přidané hodnoty mnoho nových povinností, které však s trochou dobré přípravy a pečlivě vedenou daňovou evidencí nebo účetnictvím lze úspěšně zvládnout. Pokud se Vám však i přes zpracovaný souhrn zdá problematika kontrolního hlášení příliš složitá, neváhejte kontaktovat pracovníky Akontado, s.r.o., kteří Vám v rámci poskytovaných služeb zajistí nejen vlastní zpracování daňové evidence nebo účetnictví, ale i veškerá podání elektronickou cestou, správu datové schránky nebo kontaktní elektronickou adresu pro komunikaci s finanční správou.

31. 1. 2016, Bc. Petr Jelínek, specialista účetních služeb Akontado, s.r.o.


[1]              zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 (Zvláštní režim pro investiční zlato) odst. 5: U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 3 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 4.

[2]              zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 (Zvláštní režim pro investiční zlato) odst. 6: Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši:

                a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 4 5,

                b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

                c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

[3]              zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 (Zvláštní režim pro investiční zlato) odst. 7: Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

 

 

 


Články


 

Koronavirus

v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 jsme se všichni dostali do situace, která je pro všechny z nás nová a nemáme s ní získané zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme si dovolili pro Vás zpracovat rešerši rozhodnutí státních orgánů a zákonů, které mají vliv na to, jak se s danou situací vyrovnat. Shrnutí s případnými našimi komentáři naleznete v následujících odstavcích rozdělených podle jednotlivých situací a případů, ke kterým v pracovněprávním vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel může dojít.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus

 

v návaznosti na přísliby Vlády ČR k podpoře podnikání a zaměstnanosti v době krize v souvislosti s opatřeními proti šíření Koronaviru a době po ní následující byly v legislativním procesu schváleny zákonné úpravy týkající se následujících oblastí:

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-ulevy

 

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 133/2020, došlo ke změnám v nároku na čerpání dávky při ošetřování člena rodiny v důsledku zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách:

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-davky

 

dovolujeme si Vás tímto informovat, že rozhodnutími zveřejněnými ve Finačních zpravodajích 4/2020 a 6/2020 došlo k následujícím změnám a opatřením v oblasti daní.

  1. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů je plošně prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání a úrok z prodlení za podmínky, že k podání daňového přiznání a úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020. Fakticky se tak posouvá termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na 1. 7. 2020.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-opozdene-podani

 

v návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 134/2020 a zákona č. 136/2020 si Vás tímto dovolujeme informovat o přechodných změnách platných pro platby záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Zdravotní pojištění

- Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020 ve výši minimálního pojistného (pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu). ...

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-zalohy

 

Na začátku péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) je potřeba doručit zaměstnavateli vyplněný formlář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tento formulář vystaví zaměstnanci škola nebo jiné výchovné zařízení, které zároveň vyplní oddíl A. Zaměstnanec vyplní oddíl B. dle návodu v příloze, podepíše, naskenuje (nebo vyfotí) a pošle svému zaměstnavateli e-mailem. Není-li možné formulář naskenovat nebo vyfotit, je nutné jej poslat zaměstnavateli poštou nebo doručit osobně. Elektronická forma je vždy upřednostňována....

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-osetrovne-zamestnanec

 

Na začátku péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) Vám Váš zaměstnanec doručí vyplněný formlář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Zkontrolujte, že zaměstnanec vyplnil oddíl "B" žádosti a podepsal. Formulář doručte v elektronické formě e-mailem. Do formuláře není třeba nic doplňovat

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-osetrovne-zamestnavatel

 

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz, karanténa), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-program-antivirus

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podpůrný program analogický k dávce vyplácené zaměstnancům při ošetřování člena rodiny. Cílem je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice.

Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-osetrovne-osvc

 


eNeschopenka


eNeschopenka aktuálně a naostro!
eNeschopenka je zde a je povinná. Jako zaměstnavatel ji používat musíte. Co to znamená? Registrace, pravidelná kontrola ePortálu České správy sociální zabezpečení (ČSSZ), hlídání termínů odesílání povinných tiskopisů, vlastní evidence práce neschopných zaměstnanců. Svěřte všechny tyto starosti a práci týmu Akontado, s.r.o.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/eneschopenka

 


Poslední vlna EET se blíží! Nezaspěte!


          Počínaje březnem 2018 končí výjimka z povinnosti elektronicky evidovat tržby zbývajícím podnikatelským subjektům, které dosud tuto povinnost neměly. Od 1. 3. 2018 se tak rozšiřuje povinnost evidovat tržby prakticky na všechny podnikatele, kteří přijímají za poskytované služby a prodávané zboží hotovost. Tato povinnosti se nevztahuje pouze na tzv. tržby vyloučené z evidence tržeb vyjmenované v zákoně. Nenechávejte zavedené elektronické evidence tržeb na poslední chvíli. Ušetříte si tím nejen spoustu starostí, ale i peněz případným nevhodným výběrem technického řešení na poslední chvíli. Technických řešení je v současné době na trhu mnoho. Od samostatných zařízení až po programové doplňky ke stávajícím účetním nebo fakturačním programům.

          Nevíte, zda zrovna Vaše tržby nespadají do tržeb vyloučených z evidence tržeb dle zákona? Nevíte si rady, jaké technické řešení je pro Vás nejvhodnější? Obraťte se na nás. Vyzkoušeli jsme již mnoho řešení pro EET, pomohli jsme již mnoha našim klientům zavést řešení pro EET. Rádi pomůžeme i Vám.

 


Kontrolní hlášení


 Jste dostatečně připraveni na kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty?

S účinností od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zahrnuje vznik hned několika nových povinností pro plátce DPH jak z řad právnických osob, tak i fyzických osob podnikatelů. Za nejvýznamnější považuji jakýsi předvoj k v současné době projednávané elektronické evidenci tržeb povinnost podávat kontrolní hlášení. Zákon spolu se zavedením této povinnosti nezapomněl ani na sankce za jejich neplnění. Řada zavedených sankcí je automatická bez možnosti jejich prominutí nebo snížení správcem daně. A jejich výše je vpravdě vysoká. Spolu s nastavenými termíny může mít i jedno malé pochybení zcela fatální následky na Vaše další podnikání. Zákon nerozlišuje závažnost pochybení, ani otázku, zda se jednalo o pochybení jednotlivce fyzické osoby podnikatele, či zástupce nadnárodní korporace. Prověřte si proto s námi, zda jste o této nové povinnosti dostatečně informování a věnujte pár minut tomuto článku:

http://www.akontado.cz/clanky/kontrolni-hlaseni

 


 

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2020 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.