Koronavirus - opožděné podání


 

dovolujeme si Vás tímto informovat, že rozhodnutími zveřejněnými ve Finačních zpravodajích 4/2020 a 6/2020 došlo k následujícím změnám a opatřením v oblasti daní.

 1. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů je plošně prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání a úrok z prodlení za podmínky, že k podání daňového přiznání a úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020. Fakticky se tak posouvá termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na 1. 7. 2020.

 2. Prominutí úroku z prodlení vzniklého na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.
 3. Rozšíření ospravedlnitelných důvodů prodlení v podání kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty, na zakládě kterých je možné požádat o prominutí pokuty, o důsledek působení mimořádných opatření v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Prominout pokutu za nepodání kontrolního hlášení lze až poté, co související kontrolní hlášení bylo následně podáno. Není-li tato podmínka splněna, nelze přistoupit ani k posuzování věcných důvodů pro prominutí.

 4. Rozšíření ospravedlnitelných důvodů pro prominutí úroku z prodlení při úhradě daně z přidané hodnoty o důsledek působení mimořádných opatření v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Prominout úroky z prodlení lze až poté, co byla zcela uhrazena daň, k níž se toto příslušenství váže. Úhrada daně je první podmínkou, jejíž splnění správce daně posuzuje.

Pro body 3. a 4. platí společně následující procesní opatření:

[prokázání důvodu] Daňový subjekt je oprávněn prokázat naplnění některého důvodu jakýmikoli prostředky. V případě prokazování vztahu k mimořádným opatřením lze uvažovat např. o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu). V případě prokazování ospravedlnitelného důvodu prodlení souvisejícího s úroky lze dále uvažovat např. o seznamu stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

[úroky - ekonomické a sociální poměry] Je-li naplněn některý z ospravedlnitelných důvodů prodlení, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku. Žádá-li daňový subjekt o zohlednění své ekonomické nebo sociální situace, musí ji v žádosti doložit.

Prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty a úroku z prodlení při úhradě daně z přidané hodnoty není automatické ani nárokovatelné a vždy se o něj musí žádat.

Pokud je žádost finančnímu úřadu podána do 31. 7. 2020, je správní poplatek za podání žádosti prominut.

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pochopení, že informace od nás dostávate vždy až s určitým zpožděním poté, co jsou prezentovány politiky nebo médii. Informace Vám poskytujeme až v okamžiku, kdy jsou závazné, tedy zveřejněny jako vyhlášky, rozhodnutí nebo zákony a jsou účinné. Tento proces určitý čas trvá a mnohdy má i významný vliv na skutečný obsah příslibu.


Koronavirus - dávky


 

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 133/2020, došlo ke změnám v nároku na čerpání dávky při ošetřování člena rodiny v důsledku zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách:

- zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě, které nedovršilo 13 let věku nebo nezaopatřeného dítěte závislého na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, má nárok na ošetřovné, jestliže

- důvodem pro vznik nároku na čerpání dávky je uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události a z rozhodnutí zřizovatele zařízení o uzavření tohoto zařízení, pokud bylo učiněno v přímé souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii;

- podpůrčí doba se u ošetřovného prodlužuje nad rámec stávajícího zákonného opatření o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii;

- podpůrčí doba se prodlužuje i v případě, že podpůrčí doba příjemce dávky uplynula přede dnem nabytí účinnosti zákona;

- v rámci podpůrčí doby je možné vystřádání, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu;

- podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče;

- ošetřovné se vyplácí ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den péče.


Žádost o dávku:

- Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola) nebo zařízení určené pro péči o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. - předává se pouze na začátku péče.

- Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce vyplnit zvláštní tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ.

- Pokud se při poskytování péče zaměstnanec střídal s jinou osobou, uvádí tuto skutečnost v tiskopise a uvádí i dny, ve kterých poskytovala péči tato střídající osoba. Střídající osoba však uplatňuje nárok na dávku samostatně, stejným postupem, ale sama za sebe.


Nároky podle tohoto zákona vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii.

V případě dotazů k této i jiné problematice Vám zůstáváme i nadále k dispozici.


Koronavirus - úlevy


 
v návaznosti na přísliby Vlády ČR k podpoře podnikání a zaměstnanosti v době krize v souvislosti s opatřeními proti šíření Koronaviru a době po ní následující byly v legislativním procesu schváleny zákonné úpravy týkající se následujících oblastí:
Daně
 1. Přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení.
 2. Koronavirus je nově důvodem k posečkání úhrady daně (např. DPH) a prominutí sankcí z prodlení i správních poplatků.
 3. Pozastavení povinnosti elektronické evidence tržeb ve 3. a 4. vlně po dobu tří měsíců od ukončení nouzového stavu.
 4. Zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.
Zaměstnanost
 1. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky na mzdy a platy.
 2. Bude umožněno čerpat Ošetřovné člena rodiny zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.
 3. Ošetřovné člena rodiny bude výjimečně dostupné i pro OSVČ.
 4. Za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy odvodů na sociálním a zdravotním pojištění za 6 měsíců.

Financování
 1. Bezúročné úvěry od ČMZRB a komerčních bank se zárukou ČMZRB.
Obsahem zákonných opatření se v současné době intenzivně zabýváme, abychom Vám mohli přinést konkrétní informace a sdělit, jak v návaznosti na ně postupovat. O jednotlivých opatřeních Vás tak budeme podrobně informovat v brzké době.
Doufám, že Vám tímto pomůžeme překonat složitou situaci, ve které se momentálně všichni nacházíme. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

Koronavirus


v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 jsme se všichni dostali do situace, která je pro všechny z nás nová a nemáme s ní získané zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme si dovolili pro Vás zpracovat rešerši rozhodnutí státních orgánů a zákonů, které mají vliv na to, jak se s danou situací vyrovnat. Shrnutí s případnými našimi komentáři naleznete v následujících odstavcích rozdělených podle jednotlivých situací a případů, ke kterým v pracovněprávním vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel může dojít.

I. Onemocnění koronavirem, karanténa

 1. U zaměstnance je zjištěn a potvrzen koronavirus - situace shodná s běžnou nemocí (dočasná pracovní neschopnost), o dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy (hradí zaměstnavatel), od 15. dne dostává zaměstnanec od OSSZ nemocenskou dávku.
 2. U zaměstnance byla nařízena karanténa ošetřujícím lékařem nebo hygienikem - situace procesně podobná s dočasnou pracovní neschopností, výše dávky je shodná s dočasnou pracovní neschopností, dobrovolná karanténa bez nařízení ošetřujícím lékařem nebo hygienikem nezakládá nárok na náhradu mzdy ani nemocenskou dávku.
 3. Zaměstnanec se setkal s osobou nakaženou koronavirem/podezřením na nakažení koronavirem - zaměstnanec by o této skutečnosti měl sám informovat svého ošetřujícího lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, a to i v případě, že ke kontaktu došlo v zaměstnání (kontakt se zákazníkem nebo jiným zaměstnancem). O dalším postupu rozhoduje ošetřující lékař nebo hygienik dle bodu 1. nebo 2. Nepřihlásí-li se zaměstnanec ošetřujícímu lékaři nebo krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici s podnětem.
 4. Nařízení přerušení provozu ze strany zaměstnavatele (preventivní/dobrovolná karanténa) - jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, tzv. jinou překážku vpráci na straně zaměstnavatele ve smyslu §208 zákoníku práce. Po dobu trvání jiné překážky v práci náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.
 5. Zaměstnanec se vrátil ze země, kde byl zjištěn koronavirus -  Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit karanténu, toto rozhodnutí náleží ošetřujícímu lékaři nebo hygienikovi. Nepřihlásí-li se zaměstnanec ošetřujícímu lékaři nebo krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici s podnětem.
 6. Dohoda zaměstnavatele a zaměstnance - bez ohledu na důvody se může zaměstnavatel dohodnout se zaměstnancem na určitých opatřeních vedoucích k ochraně zdraví. Umožňuje-li to povaha práce a pracovní smlouva nebo zvláštní dohoda, lze se domluvit na dočasném výkonu práce z domu. Nebude-li však zaměstnanci práce přidělována, jde o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Další možností je čerpání dovolené, nicméně zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit s okamžitou platností, aby čerpal dovolenou, jelikož určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Pozn. Výše náhrady mzdy hrazené zaměstnavatelem po dobu dočasné pracovní neschopnosti je vypočtena jako 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.


II. Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovně, uzavření provozu, zákaz provozu

Na základě usnesení Vlády ČR se od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin:

 1. uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.
 2. Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.
 3. Zákazuje se zároveň provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv na výkon podnikatelské činnosti

 • Dle závazného vyjádření Ministerstva práce a sociálních věci se jedná ve všech případech stanovených výše uvedeným usnesením Vlády ČR o překážku v práci na straně zaměstnavatele, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, tzv. jinou překážku vpráci na straně zaměstnavatele ve smyslu §208 zákoníku práce. Po dobu trvání jiné překážky v práci náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.
 • Usnesení vlády automaticky nevede k uzavření provozovny výše uvedených služeb, ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé, což znamená, že v některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod.
 • Určuje-li (nařizuje-li) zaměstnavatel čerpání dovolené, je zaměstnavatel povinen toto písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.  Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. odst. (1) § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce


III. Ošetřování člena rodiny - onemocnění koronavirem, uzavření školského/dětského zařízení

 • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem). Ošetřovné zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.
 • Dávku vyplácí OSSZ - výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • Nárok na dávku se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař. Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Tím je podaná žádost o ošetřovné.
 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, který může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
 • Zaměstnanci nevzniká nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče, a nemůže tak o dítě pečovat.


Věříme, že i přes značný rozsah této zprávy a tedy i nutnost věnovat jejímu čtení určitý čas, se jedná o užitečné shrnutí, které ve Vašem pracovním životě využijete.


eNeschopenka


 eNeschopenka je zde a je povinná. Jako zaměstnavatel ji používat musíte. Co to znamená? Registrace, pravidelná kontrola ePortálu České správy sociální zabezpečení (ČSSZ), hlídání termínů odesílání povinných tiskopisů, vlastní evidence práce neschopných zaměstnanců. Svěřte všechny tyto starosti a práci týmu Akontado, s.r.o.

Prvním dnem roku 2020 byl spuštěn provoz povinného systému eNeschopenky, který procesně přináší zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Komunikace probíhá výhradně elektronicky a posouvá zpracování mezd o další kousek do doby elektronické.

Spuštění systému eNeschopenky skutečně díky výraznému zvýšení elektronizace evidence dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců přináší zjednodušení procesu a možnost automatizace výměny dat a zpracování podání. Nicméně v této souvislosti přináší novinky a přenos povinností mezi jednotlivými subjekty. Zaměstnanec má sice i nadále povinnost informovat svého zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nedodává však již jako dříve žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenku. Údaje o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nebo souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců bude mít zaměstnavatel až po přihlášení do ePortálu ČSSZ pomocí systému datových schránek nebo prostřednictvím některého z prostředků v rámci Národní identitní autority (NIA).


V dalším sledu máte jako zaměstnavatel povinnost:

 • po 14 dnech trvání neschopnosti zaslat ČSSZ v elektronické formě přílohu k žádosti o dávku, tedy ověřenou datovou schránkou nebo nebo prostředkem NIA,
 • při skončení dočasné pracovní neschopnosti zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Akontado, s.r.o. disponuje společně s datovou schránkou i ověřeným elektronickým podpisem, díky kterým může s příslušnými orgány komunikovat elektronicky včetně automatizované výměny dat. Veškerá komunikace tak probíhá na pozadí zcela automaticky pouze prostřednictvím výměny dat s naším účetním programem, který v případě založení nové pracovní neschopnosti nebo ukončení stávající automaticky o této skutečnosti informuje e-mailem. Díky tomuto technickému zázemí nabízíme našim klientům výrazné zjednodušení agendy mzdového účetnictví a personalistiky a tím významnou úsporu času.

Na základě plné moci udělené naší společnosti Akontado, s.r.o. zastupujeme naše klienty jako zaměstnavatele ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení pro komunikaci s eNeschopenkou, čímž získávají mnoho výhod:

 • není třeba si zřizovat datovou schránku ani identifikační prostředky NIA,
 • kontrolu nových zadání v eNeschopence provádíme my a náš klient dostává vyrozumění o zahájení nebo ukončení pracovní neschopnosti e-mailem,
 • termín pro podání přílohy k žádosti o dávku hlídáme my a tiskopis obsahující všechny náležitosti odesíláme automaticky,
 • při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance automaticky bez účasti našeho klienta informujeme ČSSZ a zasíláme požadované údaje,
 • v rámci doplňkových služeb nabízíme reporting na míru dle přání klienta.

V případě zájmu Vám rádi sdělíme celkový rozsah námi nabízených služeb a připravíme cenovou nabídku. Neváhejte se proto na nás obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2020 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.